9/9

Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mot Grup Bilişim Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizden İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre Parola Bilgisi, Log Kayıtları); veri sorumlusu Mot Grup Bilişim Limited Şirketi (“SAÇHANE”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

SAÇHANE tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

• Talep / Şikayetlerin Takibi,

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizden işlem güvenliği bilgileriniz; SAÇHANE tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SAÇHANE tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; motgrupbilisim@hs03.kep.tr KEP adresimize, kvkk@sachane.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Halide Edip Adıvar Mahallesi, Akar Caddesi, No:6/-1, Şişli/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu SAÇHANE olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SAÇHANE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili yararlı linkler:

Ayrıntılı bilgi ve direkt iletişim için kvkk@sachane.com.tr